Fleire opplysningar tilgjengelege

Kven sit i styret i velforeininga i nabolaget ditt? Kven er rekneskapsførar og revisor? Mange nye opplysningar finn du no hos oss.

Publisert 21.03.2013, oppdatert 21.03.2013

Når du søkjer på ei registrert eining eller eit føretak, er tenesta blitt utvida med denne informasjonen:

● Til kva bransje høyrer eininga? Verksemd/bransje

● Kva er formålet med eininga? Vedtektsfesta formål

● Kven sit i styret i eininga?

● Deltakarar

● Rekneskapsførar

● Revisor

● Signatur

● Prokura

Søket vil også vise om eininga/føretaket har undereiningar. Dersom det er registrert undereiningar, vil ei lenke føre til opplysningar om desse. Det vil også kome fram om undereiningane er registrerte i Meirverdiavgiftsregisteret eller i NAV Aa-registeret.

Etter ønske og innspel frå brukarar og næringslivsorganisasjonar blir ikkje lenger e-post, telefon-, mobil- og faksnummer tilgjengelege. Desse opplysningane er framleis tilgjengelege frå registerutskrifta og gjennom distributøravtaler (Web Services).

No kan du sjekke kven som har ulike roller i eit føretak eller ei foreining.

 

Søk i nøkkeloplysningar frå Einingsregisteret

Stor pågang for Altinn

20. mars 2012 vart sjølvmeldinga lansert i Altinn. Plakatar om kø, og ein synleg meldingsboks ga store overskrifter og mange endringar for Altinn-plattforma.

Hjelp til etablerarar

«Starte og drive bedrift»-sidene i Altinn hadde 3,9 millionar sidevisningar i 2012, og mange vil vite korleis dei skal drifte føretaket sitt.

Altinn skaper verdiar

Både i næringslivet og det offentlege har bruken av elektroniske skjema og tenester ført til store innsparingar, og Altinn er knutepunktet.

Forenklingar gir fleire AS og færre NUF

I 2012 blei det registrert 57,5 prosent fleire AS i Føretaksregisteret enn i 2011. Samtidig blei talet på nyregistrerte NUF (norskregistrerte utanlandske føretak) halvert.

Du kan melde meir på nettet

Brønnøysundregistra tilbyr stadig fleire digitale tenester som gjer kvardagen lettare for brukarane. No kan du gjere fleire endringar for aksjeselskap og allmennaksjeselskap på nettet.

Opne data om ein million einingar

– At Noreg gjer grunnleggjande opplysningar om føretak og einingar tilgjengelege som opne data, er eit fantastisk første steg. Det viser at ein forstår verdien av å gjere informasjon tilgjengeleg og brukbar for utviklarar og for samfunnet elles, sa direktør Chris Taggart i OpenCorporates då vi gjorde nær ein million einingar frå Einingsregisteret tilgjengelege for vidarebruk.

Bank og finans set fart i digitaliseringa

Auka bruk av elektronisk signering i bank- og finanssektoren aukar tempoet i den elektroniske løypa ved Lausøyreregisteret.

Norden samla i Brønnøysund

I september arrangerte Brønnøysundregistra Nordisk eForvaltningskonferanse. Dette er ei årleg hending, og i år var det Noreg sin tur til å arrangera. 

Statsråden kom med bod om nybygg

Nærings- og handelsminister Trond Giske gjesta Brønnøysundregistra i september 2012, og kunngjorde regjeringa sitt vedtak om nytt registerbygg.
Brønnøysundregistra
tracking