Rekneskap

På same måten som for mange andre statlege verksemder blir drifta ved Brønnøysundregistra finansiert med ei årleg løyving over statsbudsjettet. Inntektene blir skapt gjennom det gebyrnivået som Stortinget fastset, og inntektene går rett inn i statskassa. Resultat og balanse i bedriftsøkonomisk forstand er difor lite brukbar terminologi for ei verksemd som Brønnøysundregistra.

Du kan også lese tidlegare årsmeldingar fra Brønnøysundregistra.  

  • Inntekter
  • Utgifter
  • Mål og resultat
  • Hovudtal
Inntekter Note 2012 2011 2010
Tenestegebyr        
Registrering        
Lausøyreregisteret/Ektepaktregisteret   275 540 217 638 234 852
Akvakulturregisteret   444 429 864
Føretaksregisteret   216 430 159 550 144 762
Frivilligregisteret   4 158 3 813 3 576
SUM registreringsgebyr   495 572 435 431 384 054
         
Tvangsforretningar        
Gebyrsentralen   98 526 97 608 83 094
         
Registerinformasjon        
Lausøyreregisteret/Ektepaktregisteret   1 091 1 051 1 086
Reknekapsregisteret   3 792 3 967 3 711
Føretaksregisteret   11 796 12 219 11 947
Einingsregisteret   1 032 1 136 1 106
SUM informasjonsgebyr   17 710 18 102 17 849
         
SUM innbetalt tenestegebyr
Samla innbetalt gebyr utgjorde i 2012 612 millionar kroner (201: 551). Om lag 75% av økningen er knytta til større saksmengde, mens resten er knyttet til økt gebyrsatsar. Gebyrinntektene knytta til sal av informasjon blei 17,7 millionar kroner (2011: 18,1).
1
611 809 551 141 484 997

 

Oppdragsinntekter        
Basisrefusjonar   7 001 4 979 5 810
Mengderefusjon   7 070 6 972 8 585
EBR-inntekter   56 59 57
Reservasjonsregisteret   725 963 1 086
Rekneskapsdatabase   3 217 2 462 3 057
SUM oppdragsinntekt - sal   18 068 15 435 18 595
         
Utvikling og drift av databasar/registre   11 851 11 353 11 741
Kursverksemd   2 738 2 172 1 590
AltBas   954 1 095 584
Inkassoverksemd   0 1 229 1 239
Konsulentverksemd   4 222 1 699 4 307
SUM oppdragsinntekt - refusjonar m.m.   19 765 17 548 19 461
         
SUM oppdragsinntekter Brønnøysundregistra
Næringslivet etterspør tenester og opplysningar som i utgangspunktet ikkje er ein del av Brønnøysundregistra sitt «varesortimentet». På oppdrag blir opplysningar samanstilte og presentert etter ønskje frå kunden, mot at kunden refunderer kostnadene til å utvikle produktet. I 2012 gav slike oppdrag inntekter på 18 millionar kroner. Brønnøysundregistra har også oppdragsinntekter knytta til utvikling og drift av blant anna Lotteriregisteret, Akvakulturregisteret og Registeret for utøvarar av alternativ behandling. I 2012 ga slike oppdrag inntekter på ca 20 millionar kroner.
2
37 833 32 983 38 056
         
Altinn- inntekter/refusjon        
Altinn sentralforvaltning   77 799 70 439 53 811

 

 

Tjenestegebyr (Note 1)

Samla innbetalt gebyr utgjorde i 2012 612 millionar kroner (201: 551). Om lag 75% av økningen er knytta til større saksmengde, mens resten er knyttet til økt gebyrsatsar. Gebyrinntektene knytta til sal av informasjon blei 17,7 millionar kroner (2011: 18,1).

Oppdragsinntekter (Note 2)

Næringslivet etterspør tenester og opplysningar som i utgangspunktet ikkje er ein del av Brønnøysundregistra sitt «varesortimentet». På oppdrag blir opplysningar samanstilte og presentert etter ønskje frå kunden, mot at kunden refunderer kostnadene til å utvikle produktet. I 2012 gav slike oppdrag inntekter på 18 millionar kroner. Brønnøysundregistra har også oppdragsinntekter knytta til utvikling og drift av blant anna Lotteriregisteret, Akvakulturregisteret og Registeret for utøvarar av alternativ behandling. I 2012 ga slike oppdrag inntekter på ca 20 millionar kroner.

Brønnøysundregistra
tracking