Årsrekneskap:
79 %
gjennom Altinn i 2012
Frivilligregisteret:
3 798
nye kom med i 2012
Føretaksregisteret:
25 %
fleire nye AS i 2012
million_224.jpg

I 2012 var det over 175 millionar oppslag mot tenestene våre på brreg.no.

Stadig fleire reserverer seg mot direkte adressert reklame og telefonsal.

I fjor utførte Lausøyreregisteret nær 480 000 tinglysingar, ein auke på vel seks prosent i høve til året før. 

...blei behandla i Einingsregisteret i 2012.

Det hende i 2012
02.jan
48 000 aksjeselskap har registrert fråval av revisjon

Innan årsskiftet hadde rundt 48 000 aksjeselskap nytta seg av høvet til å velje bort revisjon av årsrekneskapen for 2011. Brønnøysundregistra behandla over 30 000 slike saker i løpet av dei to siste månadene i 2011.

16.mar
Suksess for informasjonsportal

Samordninga av informasjonsportalar i Altinn har vore vellukka. Sidene som gir hjelp og rettleiing til små og mellomstore bedrifter blir brukt av langt fleire etter at dei blei samla i seksjonen «Starte og drive bedrift» på altinn.no.
 

20.mar
Alvorleg feil i Altinn

På grunn av ein feil opplevde brukarar å sjå eit skjermbilete som tilhøyrde ein annan person enn seg sjølv.
 

 

29.mar
No kan du melde fleire endringar elektronisk

Brønnøysundregistra tilbyr stadig fleire elektroniske tenester som gjer kvardagen lettare for deg som brukar. No kan du gjere fleire endringar for aksjeselskap og allmennaksjeselskap gjennom Altinn.

 

21.mai
Rekneskapsregisteret blir heil-elektronisk

Rekneskapsregisteret slutta å sende vedtak om godkjend årsrekneskap per post til einingar som har levert årsrekneskapen via Altinn. Frå no av blir breva sende til meldingsboksen i Altinn.

01.jun
Narviktelefonene byter namn

Den offentlege telefontenesta «Narviktelefonene» endra frå 1. juni namn til «Bedriftsrettleiing». Telefonnummeret blir behalde: 800 33 840. Telefontenesta er eit supplement til nettenesta Altinn/Starte og drive bedrift. Målet med tenesta er å gjere det enklare å starte og drive bedrift i Noreg.
 

11.jun
Leverer oversikt over tidlegare leiar- og styreroller

Hos Brønnøysundregistra kan du no bestille oversikt over roller som personar tidlegare har hatt i næringslivet. Det betyr blant anna større openheit rundt tidlegare leiar- og styreroller i næringslivet.
 

27.jun
Brukarane ønskjer sterkare involvering

Brukarinvolvering var det sentrale temaet under Brønnøysundregistra sitt brukarforum 19. og 20. juni. På bakgrunn av vårens utfordringar i Altinn var det naturleg at fleire av brukarrepresentantane hadde spørsmål til brukarinvolveringa i Altinn. Fleire av dei største brukargruppene var representerte, og dei kom med tydelege tilbakemeldingar frå medlemene sine.
 

 

Brønnøysundregistra
tracking